Génesis. Magna Collectio

Durant uns quants anys hem anat col.leccionant les obres que presentem en aquesta exposició commemorativa del nostre primer aniversari, i no

és un fet gratu”it ni casual que haguem escollit ANTONI CLAVÉ, car hem volgut celebrar aquesta efemerides

amb un artista d’excepció.

Quan vam inaugurar la Galeria Génesis ho vam fer amb Tapies. Ens vam posar el «llistó» molt enlaire i n’érem conscients, com també en som de que hem de superar aquell «llistó», i res de millar que presentar la nostra Magna Collectio d’ANTONI CLAVÉ.

No ens correspon a nosaltres parlar de l’obra del nostre insigne artista, car qualsevol comentari per part nostra podria restar pobre i obsolet. El que sí que volem, a nivell huma, és posar en relleu la senzillesa i la simpatia que transmet una persona de les seves qualitats. Des d’ací, el nostre agra·iment més sincer.

La nostra satisfacció es presentar aquesta Magna Collectio de Clavé, tot desitjant que sigui de l’interes i del grat de tots vosaltres. Les vostres opinions ens diran si anem bé pel camí que ens hem traçat.

Maria Guirao